Regulamin

REGULAMIN
49. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH
zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny
18 kwietnia 2024 roku

§ 1.

1. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, zwany dalej „Festiwalem”, jest ogólnopolskim konkursowym przeglądem najlepszych osiągnięć polskiej fabularnej twórczości kinowej w minionym roku.
2. Festiwal prezentuje wszystkie gatunki filmowe, a do podstawowych kryteriów wyboru filmów konkursowych należą ich wartość artystyczna oraz profesjonalizm realizacji.
3. Celem Festiwalu jest promocja polskiej sztuki filmowej w kraju i za granicą, a także wyróżnienie najlepszych filmów fabularnych oraz ich twórców.
4. Komitet Organizacyjny oraz Dyrekcja Festiwalu czuwają nad prawidłowym przebiegiem selekcji do Konkursu Głównego i innych sekcji, nad programem i regulaminem Festiwalu oraz jego organizacją.
5. Festiwal odbywa się co roku w Gdyni w terminie ustalonym przez Komitet Organizacyjny.

§ 2.

1. Komitet Organizacyjny nadzoruje przygotowania merytoryczne i organizacyjne do Festiwalu.
2. W skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wchodzą:
a. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
b. Polski Instytut Sztuki Filmowej,
c. Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
d. Samorząd Województwa Pomorskiego,
e. Miasto Gdynia,
zwani dalej „Organizatorami”,
oraz Współorganizatorzy i Dyrekcja Festiwalu.
3. Współorganizatorami Festiwalu są:
a. Telewizja Polska SA,
b. Instytut Adama Mickiewicza,
c. Narodowe Centrum Kultury,
d. inni partnerzy Festiwalu, przyjmowani na wniosek członka Komitetu Organizacyjnego, za zgodą większości Organizatorów.
4. Do prac Komitetu Organizacyjnego każdy z Organizatorów i Współorganizatorów deleguje jednego przedstawiciela.
5. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący, wybierany przez członków Komitetu Organizacyjnego bezwzględną większością głosów, w wyniku głosowania jawnego. Przewodniczącego powołuje, na wniosek Komitetu Organizacyjnego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku braku możliwości kierowania pracą Komitetu Organizacyjnego przez Przewodniczącego jego uprawnienia realizuje wskazana przez niego osoba z Komitetu Organizacyjnego.
6. Do kompetencji Komitetu Organizacyjnego należy:
a. ogłaszanie konkursu na Dyrektora Artystycznego,
b. zatwierdzanie nominacji dla członków Komisji Konkursowej, wybranych przez Radę Programową Festiwalu,
c. zatwierdzanie składu zespołów jurorskich Konkursu Głównego, Konkursu Perspektywy, Konkursu Filmów Krótkometrażowych i Nagrody za debiut reżyserski lub drugi film, na wniosek Dyrektora Artystycznego,
d. zatwierdzanie programu, budżetu i patronów medialnych Festiwalu,
e. udział w kwalifikacji filmów do Konkursu Głównego zgodnie z zasadami opisanymi w § 7.,
f. zatwierdzanie pozakonkursowych wydarzeń w ramach Festiwalu, w tym zwłaszcza uroczystych pokazów filmowych, o szczególnej randze medialnej,
g. zatwierdzanie Regulaminu Festiwalu.
7. Komitet Organizacyjny podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. Każdemu członkowi Komitetu Organizacyjnego, z zastrzeżeniem ust.7.1, przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7.1 Dyrekcja Festiwalu posiada dwa głosy. Jeden głos przysługuje Dyrektorowi Artystycznemu Festiwalu, z zastrzeżeniem, że posiada on prawo głosu wyłącznie w sprawach, które są głosowane na prośbę innego członka Komitetu Organizacyjnego niż Dyrektora Artystycznego Festiwalu, a jeden głos przysługuje Dyrektorowi Festiwalu.
8. Projekty uchwał przedstawiane są wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie.
9. Uchwała może zostać podjęta, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 50 procent składu Komitetu Organizacyjnego, plus jedna osoba.
10. W wyjątkowych sytuacjach Komitet Organizacyjny może podjąć uchwałę w trybie obiegowym poza posiedzeniem. Uchwała taka jest ważna, jeśli w głosowaniu drogą elektroniczną wzięła udział co najmniej 50 procent składu Komitetu, plus jedna osoba, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych. Podjęcie uchwały potwierdza podpisem Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
11. Organizatorzy i Współorganizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji Festiwalu inne podmioty państwowe, społeczne i prywatne, krajowe i zagraniczne, które zamierzają wnieść wkład rzeczowy lub finansowy w przygotowanie i realizację Festiwalu.

§ 3.

1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą:
a. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Przewodniczący Komitetu Honorowego,
b. Przedstawiciel Państwa będącego Gościem Honorowym Festiwalu,
c. Marszałek Województwa Pomorskiego,
d. Prezydent Miasta Gdyni,
e. Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
f. przedstawiciele współorganizatorów,
g. inne ważne osobistości życia publicznego.
2. O patronat nad Festiwalem do wysokich przedstawicieli władz Państwa zwraca się Przewodniczący Komitetu Honorowego.

§ 4.

1. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.
2. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu kieruje Dyrekcja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3. W skład Dyrekcji Festiwalu wchodzą:
a. Dyrektor Festiwalu,
b. Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
4. Dyrekcja Festiwalu powoływana i odwoływana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Komitetu Organizacyjnego na kadencję trzyletnią.
5. Komitet Organizacyjny wnioskuje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie Dyrektora w drodze uchwały zwykłą większością głosów. W uchwale powinno się znaleźć uzasadnienie wyboru kandydatury.
6. Dyrektor Artystyczny jest wyłaniany w drodze konkursu, ogłaszanego przez Komitet Organizacyjny zgodnie z przyjętym przez Komitet i ogłoszonym do wiadomości publicznej regulaminem.
7. Do składu Komisji Konkursowej wyłaniającej Dyrektora Artystycznego Przewodniczący Rady Programowej zaprasza 4 członków, wybranych przez Radę Programową w trybie określonym w § 5. w punktach 5. i 6. spośród dotychczasowych laureatów Złotych i Srebrnych Lwów. Pozostałych 4 członków Komisji wybiera Komitet Organizacyjny.
8. Wynagrodzenie Dyrekcji Festiwalu ustala Komitet Organizacyjny.
9. Co roku, po zakończeniu Festiwalu, Dyrektor Festiwalu przedstawia Komitetowi Organizacyjnemu pisemne sprawozdanie merytoryczne. W przypadku nieprzyjęcia sprawozdania Komitet może wnioskować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie Dyrektora Festiwalu, podając uzasadnienie.
10. Co roku, po zakończeniu Festiwalu, Dyrektor Artystyczny przedstawia Komitetowi Organizacyjnemu oraz Przewodniczącemu Rady Programowej pisemne sprawozdanie ze swej działalności. W przypadku nieprzyjęcia sprawozdania przez Komitet Organizacyjny, po konsultacji swojej decyzji z Przewodniczącym Rady Programowej, Komitet może wnioskować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie Dyrektora Artystycznego, podając uzasadnienie.

§ 5.

1. Rada Programowa Festiwalu składa się z uznanych polskich twórców filmowych, reprezentujących różne profesje filmowe, różnorodną estetykę filmową i różne pokolenia, a do jej grona nowych członków zaprasza Komitet Organizacyjny po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Programowej. Aktualny skład Rady publikowany jest na stronie internetowej Festiwalu.
2. Rada Programowa Festiwalu, jako organ doradczy Dyrekcji Festiwalu i Komitetu Organizacyjnego, opiniuje przebieg merytorycznych przygotowań do Festiwalu.
3. Przewodniczącego Rady wybierają jej członkowie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w trybie określonym w punktach 5. i 6. poniżej. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa 3 lata.
4. Co roku Komitet Organizacyjny zaprasza do składu Rady Programowej kolejnych laureatów Złotych i Srebrnych Lwów oraz Nagrody „Złoty Pazur”.
5. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał w drodze jawnego głosowania, bezwzględną większością głosów na posiedzeniach Rady, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos.
6. W wyjątkowych sytuacjach Rada Programowa może podjąć uchwałę w trybie obiegowym, drogą elektroniczną, poza posiedzeniem. Uchwała taka jest ważna, jeśli w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa składu Rady w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.
7. Do kompetencji Rady Programowej należy:
a. wybór 4 członków Komisji Konkursowej wyłaniającej Dyrektora Artystycznego,
b. proponowanie wydarzeń artystycznych do programu Festiwalu,
c. proponowanie kandydatów do nagrody „Platynowe Lwy” za całokształt twórczości, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich,
d. proponowanie kandydatów do Jury Konkursu Głównego,
e. pomoc w promocji Festiwalu oraz w kształtowaniu wizerunku Festiwalu,
f. zwracanie się z wnioskami i propozycjami dotyczącymi organizacji Festiwalu,
g. prawo do uczestnictwa jej członków w Zespole Selekcyjnym.

§ 6.

1. Na program Festiwalu składają się:
a. Konkurs Główny prezentujący fabularne filmy pełnometrażowe,
b. Konkurs Perspektywy prezentujący fabularne filmy pełnometrażowe,
c. Konkurs Filmów Krótkometrażowych prezentujący fabularne etiudy i filmy dyplomowe studentów szkół filmowych oraz inne fabularne filmy krótkometrażowe,
d. inne filmowe sekcje pozakonkursowe oraz imprezy towarzyszące zaproponowane przez Dyrekcję Festiwalu i zatwierdzone przez Komitet Organizacyjny.
2. Dyrektor Artystyczny Festiwalu proponuje skład zespołów jurorskich Konkursu Głównego (maksymalnie 7 osób), Konkursu Perspektywy (3 osoby), Nagrody za debiut reżyserski lub drugi film (3 osoby) oraz Konkursu Filmów Krótkometrażowych (3 osoby), zatwierdzany przez Komitet Organizacyjny. Członkami zespołów jurorskich mogą być twórcy i przedstawiciele środowisk filmowych z Polski i zagranicy.
3. Dyrektor Artystyczny Festiwalu jest zobowiązany do organizacji w ramach Festiwalu dyskusji służącej próbie oceny aktualnego stanu polskiego kina oraz postaw, tematów i estetyk definiujących jego kształt.
4. Dyrektor Artystyczny Festiwalu jest zobowiązany do stworzenia w ramach Festiwalu platformy spotkań twórców filmowych, zapewniającej warunki do rozmowy na kluczowe tematy związane z polską kinematografią.
5. Dyrekcja Festiwalu zaprasza zainteresowane podmioty do organizacji w ramach Festiwalu spotkań i seminariów, pokazów, wystaw i innych imprez służących rozwojowi polskiej kultury filmowej.
6. Dyrekcja Festiwalu w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym decyduje o terminach i formule wręczenia nagród w Konkursie Głównym, Konkursie Perspektywy i Konkursie Filmów Krótkometrażowych.

§ 7.

1. Do Konkursu Głównego kwalifikuje się maksymalnie 16 filmów.
2. Wyboru maksymalnie 12 filmów do Konkursu Głównego dokonuje Dyrektor Artystyczny, który może powołać Zespół Selekcyjny jako organ doradczy.
3. Zespół Selekcyjny może liczyć maksymalnie 5 osób.
4. Lista filmów zakwalifikowanych przez Dyrektora Artystycznego jest ostateczna. Jej skład podaje się do wiadomości publicznej niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Komitet Organizacyjny wraz z filmami dołączonymi do Konkursu Głównego zgodnie z punktem 5.
5. Komitet Organizacyjny może dołączyć do Konkursu Głównego maksymalnie 4 filmy.
6. Do Konkursu Perspektywy kwalifikuje się maksymalnie 8 filmów.
7. Wyboru filmów do Konkursu Perspektywy dokonuje Dyrektor Artystyczny spośród tytułów zgłoszonych na festiwal i niezakwalifikowanych do Konkursu Głównego. Może się przy tym wspierać rekomendacją Komitetu Organizacyjnego.
8. Wyboru filmów do Konkursu Filmów Krótkometrażowych dokonuje Dyrektor Artystyczny. Może się przy tym wspierać rekomendacją powołanego przez siebie Zespołu Kwalifikacyjnego, liczącego maksymalnie 3 osoby.

§ 8.

1. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Harmonogram Prac nad 49. FPFF. Jego kluczowym punktem jest selekcja filmów konkursowych przez Dyrektora Artystycznego (pkt. 4 Harmonogramu).
2. W przypadku niewykonania przez Dyrektora Artystycznego zadania opisanego w § 8. ust. 1 oraz w przypadku niewykonania przez Radę Programową § 5. ust. 7, punkt a) w terminie przewidzianym Harmonogramem, zadania te zrealizuje Komitet Organizacyjny, odpowiedzialny za organizację Festiwalu.

§ 9.

1. Do Konkursu Głównego oraz Konkursu Perspektywy mogą być zgłaszane polskie pełnometrażowe filmy fabularne wyprodukowane od 01.09.2023 do 30.08.2024 roku, stanowiące odrębną całość artystyczną, o minimalnym czasie projekcji wynoszącym 70 minut, spełniające warunki techniczne i artystyczne, wymagane dla rozpowszechniania w kinach. Filmy powinny być przygotowane do projekcji na nośniku DCP.
2. Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych mogą być zgłaszane polskie filmy krótkometrażowe wyprodukowane od 01.09.2023 do 30.08.2024 roku. Filmy mogą być przygotowane do projekcji na następujących nośnikach: DCP (preferowane), pliki ProRes, pliki DNxHD.
3. Do selekcji do Konkursu Głównego oraz Konkursu Perspektywy mogą być dopuszczone filmy spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:
a. wiodącym producentem jest polski producent, który posiada minimum 51 procent wkładu w budżet filmu i 51 procent praw autorskich majątkowych do filmu,
b. reżyser filmu jest polskim obywatelem, a koproducentem filmu jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, który wnosi minimum 20 procent wkładu w budżet filmu oraz posiada minimum 20 procent praw autorskich majątkowych do filmu,
c. oryginalna wersja językowa filmu jest zrealizowana w języku polskim.
4. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Zasadach Zgłaszania Filmów do Festiwalu i specjalnym Załączniku Technicznym: dwóch dokumentach zatwierdzanych co roku na wniosek Dyrektora Festiwalu przez Komitet Organizacyjny. Polskojęzyczne filmy zgłoszone do Konkursu Głównego oraz Konkursu Perspektywy muszą mieć napisy angielskie na kopii projekcyjnej. Jeśli ścieżka dialogowa obejmuje języki inne niż polski, zgłaszający zobowiązany jest pokryć koszty tłumaczenia i wyświetlenia napisów dialogowych w języku polskim i angielskim.
5. Producenci filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego oraz Konkursu Perspektywy biorą za nie pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Oznacza to również, że nie mogą wycofać ich z Konkursu Głównego oraz Konkursu Perspektywy po 31 lipca 2024 roku. Wycofanie ich po tym terminie uważa się za bezskuteczne i nierodzące skutków prawnych dla Festiwalu.

§ 10.

1. Nagrody regulaminowe w Konkursie Głównym przyznaje Jury Konkursu Głównego.
2. W obradach Jury Konkursu Głównego uczestniczy, bez prawa głosu, Dyrekcja Festiwalu.
3. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody – Wielką Nagrodę FPFF „Złote Lwy” i Nagrodę FPFF „Srebrne Lwy” – biorąc pod uwagę profesjonalny poziom realizacji i walory artystyczne filmu.
4. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody indywidualne dla twórców filmowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. wyróżniające się w filmie dokonania twórcy,
b. najwyższy poziom profesjonalizmu,
c. złożoność i poziom trudności zadania artystycznego,
d. precyzję i siłę użytych środków wyrazu.
5. Nagrody w Konkursie Perspektywy przyznaje Jury Konkursu Perspektywy.
6. Nagroda za debiut reżyserski lub drugi film przyznawana jest przez Jury Nagrody za debiut reżyserski lub drugi film jednemu spośród pierwszych i drugich filmów prezentowanych w Konkursie Głównym i Konkursie Perspektywy.
7. Nagrodę „Złoty Pazur”, biorąc pod uwagę odwagę formy i treści, przyznaje Dyrektor Artystyczny jednemu spośród filmów prezentowanych w Konkursie Głównym i Konkursie Perspektywy.
8. Nagrody w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznaje Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych.

§ 11.

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe* w Konkursie Głównym:
a. Wielka Nagroda FPFF „Złote Lwy” oraz 300.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi filmu (200.000 zł dla reżysera, 100.000 zł dla producenta). Ponadto producentowi wiodącemu filmu, który otrzymał Wielką Nagrodę FPFF „Złote Lwy”, przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na development kolejnego filmu w wysokości 200.000 zł lub 250.000 zł na film historyczny.
b. Nagroda FPFF „Srebrne Lwy” oraz 150.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi (100.000 zł dla reżysera, 50.000 zł dla producenta). Ponadto producentowi wiodącemu filmu, który otrzymał Nagrodę FPFF „Srebrne Lwy”, przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na development kolejnego filmu w wysokości 200.000 zł.
2. Ustala się następujące nagrody indywidualne* w Konkursie Głównym dla twórców filmowych za:
a. reżyserię: 30.000 zł,
b. scenariusz: 25.000 zł,
c. rolę kobiecą: 15.000 zł,
d. rolę męską: 15.000 zł,
e. profesjonalny debiut aktorski: 15.000 zł,
f. zdjęcia: 15.000 zł,
g. muzykę: 15.000 zł,
h. scenografię: 15.000 zł,
i. drugoplanową rolę kobiecą: 15.000 zł,
j. drugoplanową rolę męską: 15.000 zł,
k. dźwięk: 15.000 zł,
l. montaż: 15.000 zł,
m. kostiumy: 15.000 zł,
n. charakteryzację: 15.000 zł.
3. Nagrody indywidualne w Konkursie Głównym powinny przede wszystkim uwzględniać profesjonalizm i znaczenie wkładu poszczególnych twórców w ostateczny kształt filmu.
4. Ustala się następujące nagrody regulaminowe* w Konkursie Perspektywy:
a. Nagroda FPFF „Szafirowe Lwy” oraz 50.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi (30.000 zł dla reżysera, 20.000 zł dla producenta).
b. Nagroda za wyjątkowy wkład artystyczny oraz 15.000 zł wręczane filmowcowi (przedstawicielowi zawodów filmowych innych niż reżyser i producent), którego wkład w ostateczny kształt filmu jury uzna za wyjątkowy.
5. Ustala się następujące nagrody regulaminowe* cross-section przyznawane filmom z obu konkursów prezentujących fabularne filmy pełnometrażowe, zgodnie z § 6, odpowiednio punkt 6 i 7:
a. Nagroda za debiut reżyserski lub drugi film: 15.000 zł.
b. Nagroda „Złoty Pazur” oraz 30.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi filmu (20.000 zł dla reżysera, 10.000 zł dla producenta).
6. Ustala się następujące nagrody regulaminowe* w Konkursie Filmów Krótkometrażowych:
a. nagroda za najlepszy film: 15.000 zł,
b. nagroda specjalna: 10.000 zł,
c. wyróżnienie: 5.000 zł.
7. Komitet Organizacyjny Festiwalu może przyznać Nagrodę FPFF „Platynowe Lwy” dla twórcy filmowego za całokształt twórczości. Laureata nagrody proponuje Rada Programowa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Laureat otrzymuje statuetkę oraz 30.000 zł.
8. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury może poszerzyć zakres kategorii nagród, nie powinno to jednak spowodować zwiększenia ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody regulaminowe. W wyjątkowych przypadkach Jury może odstąpić od przyznawania nagrody, w którejś z wymienionych kategorii, z wyjątkiem nagród określonych w § 11. punkt 1. a) i b).
9. Komitet Organizacyjny może zdecydować o podwyższeniu kwot nagród regulaminowych.
10. Ustala się Nagrodę Publiczności w Konkursie Głównym dla reżysera filmu w wysokości 15.000 zł, przyznawaną przez widzów Festiwalu drogą głosowania przebiegającego w kinach festiwalowych.

* Podane kwoty są kwotami brutto.

§ 12.

1. Filmy do udziału w Konkursie Głównym Festiwalu, Konkursie Perspektywy i Konkursie Filmów Krótkometrażowych zgłaszają ich producenci. Filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych mogą zgłaszać również szkoły filmowe.
2. Filmy są zgłaszane zgodnie z Zasadami Zgłoszeń Filmów do Festiwalu, ogłaszanymi co roku przez Dyrekcję Festiwalu.
3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Zasad Zgłoszeń Filmów do Festiwalu.

 

HARMONOGRAM PRAC
49. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH

1. Ustalenie terminu 49. FPFF przez Komitet Organizacyjny: do 30.12.2023 roku.
2. Zatwierdzenie Regulaminu 49. FPFF przez Komitet Organizacyjny: do 15.04.2024 roku.
3. Przyjmowanie zgłoszeń filmów do Konkursu Głównego, Konkursu Perspektywy i Konkursu Filmów Krótkometrażowych: do 31.05.2024 roku.
4. Zakończenie selekcji filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych: do 15.07.2024 roku.
5. Zakończenie selekcji filmów do Konkursu Perspektywy oraz zatwierdzenie programu 49. FPFF przez Komitet Organizacyjny: do 31.07.2024 roku.
6. Wybór zespołów jurorskich Konkursu Głównego, Konkursu Perspektywy, Nagrody za debiut reżyserski lub drugi filmoraz Konkursu Filmów Krótkometrażowych: do 20.08.2024 roku.
7. Otwarcie 49. FPFF: 23.09.2024 roku.
8. Zamknięcie 49. FPFF: 28.09.2024 roku.
9. Podsumowanie 49. FPFF przez Komitet Organizacyjny: do 30.11.2024 roku.

 

Do pobrania: