Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Plac Grunwaldzki 2, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 712 22 88;

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@festiwalgdynia.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji związanej z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych (newsletter) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające);

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub gdy Administrator Danych Osobowych ustali, że się zdezaktualizowały;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wiadomość została utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.