Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Komitet Organizacyjny 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych („Regulamin”), ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Niniejsze ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 24 marca 2020 roku.

I.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie, osoby przystępujące do konkursu, zwane dalej „Kandydatami”, składają zgłoszenia obejmujące dokumenty, oświadczenia i informacje, a także spełniające wszelkie inne wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Kandydata Regulaminu w całości i Kandydat zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

II.

Termin składania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych” i wysłać pocztą na adres: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia, Pl. Grunwaldzki 2 albo złożyć osobiście w Biurze Festiwalu w terminie do 16 kwietnia 2020 roku. Zaleca się przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: biuro@festiwalgdynia.pl.

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną (zgłoszenie, oświadczenia) powinny mieć formę podpisanych osobiście skanów.

2. W przypadku wysłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty, za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu korespondencji na adres Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, 81-372 Gdynia, Pl. Grunwaldzki 2.

3. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie Komisja Konkursowa podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia Kandydata do postępowania konkursowego.

III.

Przebieg konkursu

1. Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu zawarte są w Regulaminie.

2. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

IV.

Wymagane kwalifikacje i umiejętności

1. Kandydat powinien gwarantować profesjonalizm i obiektywność wyboru filmów konkursowych i zobowiązać się do działania dla dobra Festiwalu.

2. Od kandydata przystępującego do konkursu na Dyrektora Artystycznego wymagane są następujące kwalifikacje i doświadczenie:

1) wykształcenie wyższe,

2) minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy lub współpracy z szeroko rozumianą branżą filmową,

3) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn.zm.),

3. Przy wyborze Dyrektora Artystycznego premiowane będą także następujące umiejętności:

1) doświadczenie w organizacji projektów i festiwali kulturalnych oraz umiejętności i znajomość zagadnień programowania festiwali filmowych,

2) doświadczenie w kontaktach z mediami, prowadzeniu oraz udziale w konferencjach prasowych,

3) znajomość kinematografii ze szczególnym uwzględnieniem polskiej kinematografii fabularnej, wiedza na temat aktualnej produkcji filmowej,

4) znaczny dorobek zawodowy i osiągnięcia w branży filmowej,

5) renoma w środowisku filmowym,

6) znajomość podstawowych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania sfery kultury.

4. Zgłoszenie obejmować powinno:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu (obejmujące dane osobowe oraz adres do korespondencji elektronicznej i numer telefonu), wraz z opisem koncepcji programowej Festiwalu nieprzekraczającym 10 stron maszynopisu oraz życiorysem obejmującym wykształcenie i doświadczenie, w tym w szczególności przebieg pracy zawodowej w branży filmowej oraz osiągnięcia z tą branżą związane,

2) dyplom ukończenia studiów wyższych,

3) dokumenty potwierdzające staż pracy i posiadane doświadczenie (kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy lub współpracy, itp.),

4) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1440 z późn. zm.),

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu na stanowisko Dyrektora Artystycznego (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o konkursie),

7) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów, a także opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),

8) spis załączników składanych wraz ze zgłoszeniem.

5. W przypadku, gdy Kandydat pełni inne obowiązki lub wykonuje inną pracę, Kandydat zobowiązany jest oświadczyć, że jest gotowy do współpracy z Festiwalem w okresie od kwietnia do października każdego roku i że dotychczasowa praca lub obowiązki nie będą w jakikolwiek sposób wpływać na możliwość należytego wykonywania obowiązków Dyrektora Artystycznego. Kandydat zobowiązany jest poinformować o jakimkolwiek konflikcie interesów.

6. Na żądanie Przewodniczącego Komisji Konkursowej Kandydat jest obowiązany okazać oryginały dokumentów, których kopie załączone były do zgłoszenia oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

V.

Informacje dodatkowe

1. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia o konkursie są:

a) regulamin konkursu;

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu na stanowisko Dyrektora Artystycznego.

2. Wszelkich informacji o konkursie udziela Dyrektor i Biuro Organizacyjne Festiwalu.

Załącznik nr 1
Regulamin konkursu na Dyrektora Artystycznego FPFF.pdf
Załącznik nr 2
Zgoda klauzula informacyjna RODO_konkurs na Dyrektora Artystycznego_FPFF.pdf