Regulamin 37. Gdynia Film Festival


REGULAMIN GDYNIA FILM FESTIVAL. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH

(zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 27.10.2011r.)

§ 1.

1. Gdynia Film Festival. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, zwany dalej „Festiwalem”, ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem fabularnej twórczości kinowej.
2. Celem Festiwalu jest promocja polskiej sztuki filmowej w kraju i za granicą, a także wyróżnienie najlepszych filmów fabularnych oraz ich twórców.
3. Festiwal odbywa się co roku w terminie ustalonym przez Komitet Organizacyjny.

§ 2.

1. Komitet Organizacyjny nadzoruje prace nad przebiegiem merytoryczno-organizacyjnych przygotowań do Festiwalu.
2. W skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wchodzą:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
– Polski Instytut Sztuki Filmowej,
– Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
– Samorząd Województwa Pomorskiego,
– Miasto Gdynia,
zwani dalej „Organizatorami”.
3. Do prac Komitetu Organizacyjnego każdy z Organizatorów deleguje po jednym przedstawicielu.
4. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Polski Instytut Sztuki Filmowej, którego Dyrektor jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Festiwalu.

§ 3.

1. Współorganizatorami Festiwalu są:
– Telewizja Polska S.A.
– CANAL+ Cyfrowy Spółka z o.o.
– inni partnerzy Festiwalu, przyjmowani na wniosek członka Komitetu Organizacyjnego, za zgodą wszystkich Organizatorów.
2. Przedstawiciele współorganizatorów oraz dyrektorzy festiwalu wchodzą w skład Komitetu Organizacyjnego.
3. Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji Festiwalu inne podmioty państwowe, społeczne i prywatne, krajowe i zagraniczne, które zamierzają wnieść wkład rzeczowy lub finansowy w przygotowanie i realizację Festiwalu.

§ 4.

1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą:
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Przewodniczący Komitetu Honorowego,
– Przedstawiciel Państwa – Gościa Honorowego Festiwalu,
– Marszałek Województwa Pomorskiego,
– Prezydent Miasta Gdyni,
– Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
– przedstawiciele współorganizatorów.
2. O patronat nad Festiwalem do wysokich przedstawicieli władz Państwa zwraca się Przewodniczący Komitetu Honorowego.

§ 5.

1. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.
2. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu kieruje Dyrekcja Gdynia Film Festival. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3. W skład Dyrekcji Festiwalu wchodzą:
– Dyrektor Festiwalu,
– Dyrektor Artystyczny Festiwalu
4. Dyrekcja Festiwalu powoływana i odwoływana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Kadencja Dyrektora Festiwalu wynosi 3 lata.
6. Dyrektor Artystyczny Festiwalu wyłaniany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez Komitet Organizacyjny i powoływany po werdykcie Komisji Konkursowej, na wniosek Komitetu Organizacyjnego, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład Komisji Konkursowej Komitet Organizacyjny powołuje przedstawicieli środowiska kultury mających znaczący dorobek artystyczny lub znaczący wkład w rozwój polskiej kinematografii.
7. Kadencja Dyrektora Artystycznego wynosi 3 lata.
8. W przypadku nie wyłonienia kandydata na Dyrektora Artystycznego w drodze konkursu, Dyrektora Artystycznego wskazuje Komitet Organizacyjny w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
W przypadku równego rozkładu głosów, głos Przewodniczącego Komitetu jest rozstrzygający.
9. Co roku, po zakończeniu Festiwalu, Komitet Organizacyjny uchwala votum zaufania dla Dyrekcji Festiwalu. W przypadku nie udzielenia votum zaufania Dyrekcji Festiwalu, Komitet może wnioskować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie Dyrekcji z funkcji.
10. Komitet Organizacyjny może nie zatwierdzić z uzasadnionych powodów wniosku Dyrektora Artystycznego dotyczącego Jury bądź programu Festiwalu. W takim przypadku, Dyrektor Artystyczny przedstawia na kolejnym posiedzeniu następną propozycję.
11. Dyrektor Artystyczny może powołać zespół doradców w liczbie do 4 osób.
12. W przypadku, kiedy autorska selekcja filmów do Konkursu, zaproponowana przez Dyrektora Artystycznego jest zdaniem Komitetu Organizacyjnego zbyt radykalna, Komitet może wskazać dodatkowe filmy do Konkursu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.

§ 6.

1. Na program Festiwalu składają się:
a) Konkurs Główny, w ramach którego przyznawane są nagrody za film oraz nagrody indywidualne twórców i współtwórców filmu;
b) Konkurs etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych studentów szkół filmowych, zwany dalej Konkursem Młodego Kina;
oraz inne imprezy i sekcje konkursowe zaproponowane przez Dyrektora Artystycznego.
2. Dyrektor Artystyczny, po zasięgnięciu opinii Komitetu Organizacyjnego może zmienić program Festiwalu lub ustanowić dodatkowe kategorie konkursowe.
3. Regulamin dodatkowych kategorii konkursowych w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym ustala Komitet Organizacyjny.
4. Dyrekcja Festiwalu zaprasza zainteresowane osoby, stowarzyszenia, instytucje do organizowania, w ramach Festiwalu, spotkań i seminariów, pokazów, wystaw i innych imprez służących rozwojowi sztuki i kultury filmowej.
5. Dyrekcja Festiwalu w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym decyduje o terminach i formule wręczenia nagród w poszczególnych konkursach.

§ 7.

1. Do Konkursu Głównego Festiwalu w 2012 roku mogą być zgłoszone filmy fabularne wyprodukowane w Polsce od 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku, stanowiące odrębną całość artystyczną, których minimalny czas projekcji wynosi 70 minut, spełniające warunki techniczne i artystyczne, wymagane dla rozpowszechniania w kinach. Filmy powinny być zgłoszone na nośnikach opisanych szczegółowo w załączniku technicznym.
2. W Konkursie Głównym bierze udział nie więcej niż 20 filmów i nie mniej niż 10 filmów.
3. Dyrektor Artystyczny może dopuścić do konkursu koprodukcje międzynarodowe.
4. Filmy do Konkursów wybiera Dyrektor Artystyczny spośród wszystkich filmów zgłoszonych do konkursu i spełniających warunki określone w § 7 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
5. Do Konkursu Młodego Kina mogą być zgłaszane filmy wyprodukowane w Polsce od 1 maja roku poprzedzającego do 30 kwietnia każdego roku, w którym odbywa się Festiwal, zrealizowane na dowolnym nośniku. Filmy powinny być zgłoszone na nośnikach opisanych szczegółowo w załączniku technicznym. Selekcji dokonuje Dyrektor Artystyczny.
6. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w Zasadach zgłaszania filmów do Festiwalu, zatwierdzanych co roku na wniosek Dyrektora Festiwalu przez Komitet Organizacyjny.
7. O zakwalifikowaniu filmu do konkursów festiwalowych decyduje Dyrektor Artystyczny. Decyzja Dyrektora Artystycznego jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia, za wyjątkiem § 5 pkt. 12
8. Film zgłoszony i zakwalifikowany do udziału w Festiwalu nie może być z niego wycofany przez zgłaszającego.

§ 8.

1. Nagrody regulaminowe w Konkursie Głównym przyznaje Jury, którego skład proponuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu. Przewodniczącego i członków Jury powołuje Komitet Organizacyjny na wniosek Dyrektora Artystycznego.
2. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody (WIELKA NAGRODA GFF. FPFF „ZŁOTE LWY”, NAGRODA „SREBRNE LWY” i NAGRODA SPECJALNA JURY), biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) walory artystyczne filmu,
b) szanse filmu na sukces międzynarodowy na zagranicznych festiwalach filmowych,
c) oryginalność formalną lub tematyczną filmu,
d) osobisty, autorski charakter wypowiedzi artystycznej,
e) profesjonalny poziom realizacji filmu.
3. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody indywidualne dla twórców filmowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) wyróżniające się w filmie dokonania twórcy,
b) precyzja i siła użytych środków wyrazu,
c) złożoność i poziom trudności artystycznego zadania,
d) najwyższy poziom profesjonalizmu.

§ 9.

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe Konkursu:
I.WIELKA NAGRODA GFF. FPFF „ZŁOTE LWY” oraz 100.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi filmu (60.000 zł dla reżysera, 40.000 zł dla producenta). Dodatkowo producentowi przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 500 000 zł na promocję zwycięskiego filmu udzielana na wniosek producenta. Dotacja ta nie przysługuje filmowi, którego dystrybucja kinowa zaczęła się przed rozpoczęciem Festiwalu. Producentowi i reżyserowi filmu, którzy otrzymali nagrodę Złote Lwy przysługuje zwiększenie dotacji na kolejne ich projekty filmowe zgodnie z zasadami zawartymi
w Programach Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
II. NAGRODA „SREBRNE LWY” oraz 50.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi (30.000 zł dla reżysera, 20.000 zł dla producenta). Dodatkowo producentowi przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 350 000 zł na promocję zwycięskiego filmu udzielana na wniosek producenta. Dotacja ta nie przysługuje filmowi, którego dystrybucja kinowa zaczęła się przed rozpoczęciem Festiwalu. Ponadto, producentowi i reżyserowi filmu, którzy otrzymali nagrodę Złote Lwy, przysługuje zwiększenie dotacji na kolejne ich projekty filmowe zgodnie z zasadami zawartymi
w Programach Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
III. NAGRODA SPECJALNA JURY za odwagę formy i treści, a także za szczególne i unikalne walory artystyczne oraz 30 000 zł (18 000 zł dla reżysera i 12 000 zł dla producenta). Dodatkowo producentowi przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 100 000 zł na promocję zwycięskiego filmu udzielana na wniosek producenta. Dotacja ta nie przysługuje filmowi, którego dystrybucja kinowa zaczęła się przed rozpoczęciem Festiwalu.
2. Ustala się następujące nagrody indywidualne dla twórców filmowych za:
– reżyserię: 20.000 zł
– scenariusz: 20.000 zł
– debiut reżyserski lub drugi film: 15.000 zł
– rolę kobiecą: 15.000 zł
– rolę męską: 15.000 zł
– profesjonalny debiut aktorski: 15.000 zł
– zdjęcia: 15.000 zł
– muzykę: 15.000 zł
– scenografię: 15.000 zł
– drugoplanową rolę kobiecą: 12.000 zł
– drugoplanową rolę męską: 12.000 zł
– dźwięk: 12.000 zł
– montaż: 12.000 zł
– kostiumy: 12.000 zł
– charakteryzację: 12.000 zł
Do dyspozycji Jury pozostaje kwota 15.000 zł przeznaczona na ewentualne nagrody dodatkowe według uznania.
3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w Konkursie Młodego Kina:
I. za najlepszy film: 10.000 zł
II. nagroda specjalna 5.000 zł.
4. Komitet Organizacyjny Festiwalu może przyznać NAGRODĘ „PLATYNOWE LWY” dla twórcy filmowego za całokształt twórczości. Laureata nagrody proponuje Dyrektor Artystyczny.
5. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury może poszerzyć zakres kategorii nagród, nie powinno to jednak spowodować zwiększenia ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody regulaminowe. W wyjątkowych przypadkach Jury może odstąpić od przyznawania nagrody w którejś z wymienionych kategorii, za wyjątkiem określonej w ust. 1. § 9
6. „PLATYNOWE LWY” oraz nagrody przyznane przez Jury Konkursu wręczane są laureatom podczas uroczystej gali zamknięcia festiwalu.
7. Komitet Organizacyjny może zdecydować o podwyższeniu kwot nagród regulaminowych.

§ 10.

1. Filmy do udziału w Festiwalu zgłaszają ich producenci lub reżyserzy. Filmy do Konkursu Młodego Kina zgłaszają szkoły filmowe i powołane do takiej produkcji studia filmowe.
2. Filmy zgłaszane są zgodnie z Zasadami zgłoszeń filmów do Festiwalu, ogłaszanymi co roku przez Dyrekcję Festiwalu.
3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

POBIERZ REGULAMIN W PDF