Regulamin 38. Gdynia – Festiwal Filmowy

Regulamin 38. Gdynia – Festiwal Filmowy
REGULAMIN 38. GDYNIA – FESTIWAL FILMOWY
(zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Gdynia – Festiwal Filmowy 11.04.2013 r.)

§ 1.

1.
Gdynia – Festiwal Filmowy, zwany dalej „Festiwalem”, ma charakter
ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem fabularnej twórczości
kinowej.
2. Celem Festiwalu jest promocja polskiej sztuki filmowej w
kraju i za granicą, a także wyróżnienie najlepszych filmów fabularnych
oraz ich twórców.
3. Festiwal odbywa się co roku w terminie ustalonym przez Komitet Organizacyjny.

§ 2.

1. Komitet Organizacyjny nadzoruje prace nad przebiegiem merytoryczno-organizacyjnych przygotowań do Festiwalu.
2. W skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wchodzą:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Polski Instytut Sztuki Filmowej,
– Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
– Samorząd Województwa Pomorskiego,
– Miasto Gdynia,
zwani dalej „Organizatorami”.
3. Do prac Komitetu Organizacyjnego każdy z Organizatorów deleguje po jednym przedstawicielu.
4. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Polski Instytut Sztuki Filmowej, którego Dyrektor jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Festiwalu.

§ 3.

1. Współorganizatorami Festiwalu są:
Telewizja Polska S.A.
– inni partnerzy Festiwalu, przyjmowani na wniosek członka Komitetu Organizacyjnego, za zgodą wszystkich Organizatorów.
2. Przedstawiciele współorganizatorów oraz Dyrektorzy Festiwalu wchodzą w skład Komitetu Organizacyjnego.
3.
Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji Festiwalu inne
podmioty państwowe, społeczne i prywatne, krajowe i zagraniczne, które
zamierzają wnieść wkład rzeczowy lub finansowy w przygotowanie i
realizację Festiwalu.

§ 4.

1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą:
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Przewodniczący Komitetu Honorowego,
– Przedstawiciel Państwa – Gościa Honorowego Festiwalu,
– Marszałek Województwa Pomorskiego,
– Prezydent Miasta Gdyni,
– Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
– przedstawiciele współorganizatorów.
2. O patronat nad Festiwalem do wysokich przedstawicieli władz Państwa zwraca się Przewodniczący Komitetu Honorowego.

§ 5.

1. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.
2. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu kieruje Dyrekcja Gdynia – Festiwal Filmowy.
3. W skład Dyrekcji Festiwalu wchodzą:
– Dyrektor Festiwalu,
– Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
4. Dyrekcja Festiwalu powoływana i odwoływana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Kadencja Dyrektora Festiwalu wynosi 3 lata.
6.
Dyrektor Artystyczny Festiwalu wyłaniany jest w drodze konkursu
ogłaszanego przez Komitet Organizacyjny i powoływany po werdykcie
Komisji Konkursowej, na wniosek Komitetu Organizacyjnego, przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład Komisji Konkursowej Komitet
Organizacyjny powołuje przedstawicieli środowiska Kultury, mających
znaczący dorobek artystyczny lub znaczący wkład w rozwój polskiej
kinematografii.
7. Kadencja Dyrektora Artystycznego wynosi 3 lata.
8.
W przypadku nie wyłonienia kandydata na Dyrektora Artystycznego w
drodze konkursu, Dyrektora Artystycznego wskazuje Komitet Organizacyjny w
drodze uchwały zwykłą większością głosów.
W przypadku równego rozkładu głosów, głos Przewodniczącego Komitetu jest rozstrzygający.
9.
Co roku, po zakończeniu Festiwalu, Komitet Organizacyjny uchwala votum
zaufania dla Dyrekcji Festiwalu. W przypadku nie udzielenia votum
zaufania Dyrekcji Festiwalu Komitet może wnioskować  do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie Dyrekcji z funkcji.
10. Komitet
Organizacyjny może nie zatwierdzić z uzasadnionych powodów wniosku
Dyrektora Artystycznego dotyczącego Jury bądź programu Festiwalu. W
takim przypadku, Dyrektor Artystyczny przedstawia na kolejnym
posiedzeniu następną propozycję.
11. Dyrektor Artystyczny może powołać zespół doradców w liczbie do 4 osób.
12.
W przypadku, kiedy autorska selekcja filmów do Konkursu, zaproponowana
przez Dyrektora Artystycznego, jest zdaniem Komitetu Organizacyjnego
zbyt radykalna, Komitet może wskazać dodatkowe filmy do Konkursu w
porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.

§ 6.

1. Na program Festiwalu składają się:
a) Konkurs Główny, w ramach którego przyznawane są nagrody za film oraz nagrody indywidualne twórców i współtwórców filmu;
b) Konkurs etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych studentów szkół filmowych, zwany dalej Konkursem Młodego Kina;
oraz inne imprezy i sekcje konkursowe zaproponowane przez Dyrektora Artystycznego.
2.
Dyrektor Artystyczny, po zasięgnięciu opinii Komitetu Organizacyjnego,
może zmienić program Festiwalu lub ustanowić dodatkowe kategorie
konkursowe.
3. Regulamin dodatkowych kategorii konkursowych w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym ustala Komitet Organizacyjny.
4.
Dyrekcja Festiwalu zaprasza zainteresowane osoby, stowarzyszenia,
instytucje do organizowania, w ramach Festiwalu, spotkań i seminariów,
pokazów, wystaw i innych imprez służących rozwojowi sztuki i kultury
filmowej.
5. Dyrekcja Festiwalu w porozumieniu z Komitetem
Organizacyjnym decyduje o terminach i formule wręczenia nagród w
poszczególnych konkursach.

§ 7.

1.
Do Konkursu Głównego Festiwalu w 2013 roku mogą być zgłoszone filmy
fabularne wyprodukowane w Polsce od 1 maja 2012 roku do 31 sierpnia 2013
roku, stanowiące odrębną całość artystyczną, których minimalny czas
projekcji wynosi 70 minut, spełniające warunki techniczne i artystyczne,
wymagane dla rozpowszechniania w kinach. Filmy mogą być zgłoszone na
taśmie 35 mm, w systemie HDcam lub DCP. Filmy zgłoszone do Konkursu
muszą mieć napisy angielskie na kopii projekcyjnej.
2. W Konkursie Głównym bierze udział nie więcej niż 20 filmów i nie mniej niż 10 filmów.
3. Dyrektor Artystyczny może dopuścić do konkursu koprodukcje międzynarodowe.
4.
Filmy do Konkursów wybiera Dyrektor Artystyczny spośród wszystkich
filmów zgłoszonych do konkursu i spełniających warunki określone w § 7
pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
5. Do Konkursu Młodego Kina mogą
być zgłaszane filmy wyprodukowane w Polsce od 1 maja 2012 roku do 31
sierpnia 2013 roku, zrealizowane na dowolnym nośniku. Filmy mogą być
zgłoszone na taśmie 35 mm, w systemie HDcam lub DCP. Selekcji dokonuje
Dyrektor Artystyczny.
6. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie
filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie oraz w Zasadach zgłaszania filmów do Festiwalu,
zatwierdzanych co roku na wniosek Dyrektora Festiwalu przez Komitet
Organizacyjny. Filmy zgłoszone do Konkursu muszą mieć napisy angielskie
na kopii projekcyjnej.
7. O zakwalifikowaniu filmu do konkursów
festiwalowych decyduje Dyrektor Artystyczny. Decyzja Dyrektora
Artystycznego jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia, za wyjątkiem § 5
pkt. 12.
8. Film zgłoszony i zakwalifikowany do udziału w Festiwalu nie może być z niego wycofany przez zgłaszającego.

§ 8.

1.
Nagrody regulaminowe w Konkursie Głównym przyznaje Jury, którego skład
proponuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu. Przewodniczącego i członków
Jury powołuje Komitet Organizacyjny na wniosek Dyrektora Artystycznego.
2. W obradach Jury uczestniczy bez prawa głosu przedstawiciel Dyrekcji Festiwalu.
3.
Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody (WIELKA NAGRODA GFF „ZŁOTE
LWY”, NAGRODA „SREBRNE LWY” i NAGRODA SPECJALNA JURY), biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
a) walory artystyczne filmu,
b) szanse filmu na sukces międzynarodowy na zagranicznych festiwalach filmowych,
c) oryginalność formalną lub tematyczną filmu,
d) osobisty, autorski charakter wypowiedzi artystycznej,
e) profesjonalny poziom realizacji filmu.
4. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody indywidualne dla twórców filmowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) wyróżniające się w filmie dokonania twórcy,
b) precyzja i siła użytych środków wyrazu,
c) złożoność i poziom trudności artystycznego zadania,
d) najwyższy poziom profesjonalizmu.

§ 9.

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe Konkursu:
I.WIELKA
NAGRODA GFF „ZŁOTE LWY” oraz 100.000 zł wręczane producentowi i
reżyserowi filmu (60.000 zł dla reżysera, 40.000 zł dla producenta).
Dodatkowo producentowi przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej w wysokości 500 000 zł na promocję zwycięskiego filmu udzielana
na wniosek producenta. Dotacja ta nie przysługuje filmowi, którego
dystrybucja kinowa zaczęła się przed rozpoczęciem Festiwalu.
Producentowi i reżyserowi filmu, którzy otrzymali nagrodę Złote Lwy
przysługuje zwiększenie dotacji na kolejne ich projekty filmowe zgodnie z
zasadami zawartymi w Programach Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej.
II. NAGRODA „SREBRNE LWY” oraz 50.000 zł wręczane
producentowi i reżyserowi (30.000 zł dla reżysera, 20.000 zł dla
producenta). Dodatkowo producentowi przysługuje dotacja Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 350 000 zł na promocję
zwycięskiego filmu udzielana na wniosek producenta. Dotacja ta nie
przysługuje filmowi, którego dystrybucja kinowa zaczęła się przed 
rozpoczęciem Festiwalu. Ponadto, producentowi i reżyserowi filmu, którzy
otrzymali nagrodę Srebrne Lwy, przysługuje zwiększenie dotacji na
kolejne ich projekty filmowe zgodnie z zasadami zawartymi w Programach
Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
III. NAGRODA
SPECJALNA JURY za odwagę formy i treści, a także za szczególne i
unikalne walory artystyczne oraz 30 000 zł (18 000 zł dla reżysera i 12
000 zł dla producenta). Dodatkowo producentowi przysługuje dotacja
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 100 000 zł na promocję
zwycięskiego filmu udzielana na wniosek producenta. Dotacja ta nie
przysługuje filmowi, którego dystrybucja kinowa zaczęła się przed
rozpoczęciem Festiwalu.
2. Ustala się następujące nagrody indywidualne dla twórców filmowych za:
– reżyserię: 20.000 zł
– scenariusz: 20.000 zł
– debiut reżyserski: 15.000 zł
– rolę kobiecą: 15.000 zł
– rolę męską: 15.000 zł
– profesjonalny debiut aktorski: 15.000 zł
– zdjęcia: 15.000 zł
– muzykę: 15.000 zł
– scenografię: 15.000 zł
– drugoplanową rolę kobiecą: 12.000 zł
– drugoplanową rolę męską: 12.000 zł
– dźwięk: 12.000 zł
– montaż: 12.000 zł
– kostiumy: 12.000 zł
– charakteryzację: 12.000 zł
3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w Konkursie Młodego Kina:
I.  za najlepszy film: 10.000 zł
II.  nagroda specjalna 5.000 zł.
4. Ustala się nagrodę regulaminową przyznawaną w Konkursie Głównym oraz Panoramie Polskiego Kina:
I. nagroda publiczności dla reżysera najlepszego filmu: 15.000 zł
5.
Komitet Organizacyjny Festiwalu może przyznać NAGRODĘ „PLATYNOWE LWY”
dla twórcy filmowego za całokształt twórczości. Laureata nagrody
proponuje Dyrektor Artystyczny.
6. Uwzględniając gatunkową i
tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury może poszerzyć zakres
kategorii nagród, nie powinno to jednak spowodować zwiększenia ogólnej
kwoty przeznaczonej na nagrody regulaminowe. W wyjątkowych przypadkach
Jury może odstąpić od przyznawania nagrody w którejś z wymienionych
kategorii, za wyjątkiem określonej w ust. 1. § 9
7. „PLATYNOWE LWY”,
nagrody przyznane przez Jury Konkursu oraz nagroda publiczności wręczane
są laureatom podczas uroczystej gali zamknięcia Festiwalu.
8. Komitet Organizacyjny może zdecydować o podwyższeniu kwot nagród regulaminowych.

§ 10.

1.
Filmy do udziału w Festiwalu zgłaszają ich producenci lub reżyserzy.
Filmy do Konkursu Młodego Kina zgłaszają szkoły filmowe i powołane do
takiej produkcji studia filmowe.
2. Filmy zgłaszane są zgodnie z Zasadami zgłoszeń filmów do Festiwalu, ogłaszanymi co roku przez Dyrekcję Festiwalu.
3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Zasad Zgłoszenia Filmów.