ZGŁOŚ FILM DO KONKURSU PROMUJĄCEGO LEGALNE ŹRÓDŁA KULTURY!

legalna_kultura.jpeg                pomorska_news.jpg

Kampania Legalna Kultura gromadzi ludzi wokół legalnych źródeł kultury – promuje te które już istnieją, inicjuje powstawanie nowych i tworzy modę na korzystanie z nich. Zaprasza też swoich odbiorców i adresatów projektu do wspólnego tworzenia bazy legalnych źródeł. Długofalowym celem działania kampanii jest budowanie świadomości odbiorców kultury w nowej cyfrowej rzeczywistości. Użytkownicy i odbiorcy kultury powinni uświadomić sobie swoją rolę w procesie jej tworzenia. Bez ich wkładu kultura nie może istnieć – zarówno w sieci, jak i poza nią.

I to zadanie jest postawione przed uczestnikami Konkursu. Filmy zgłaszane do Konkursu powinny wpisywać się w przekaz kampanii Legalna Kultura i przedstawiać problematykę relacji pomiędzy twórcą i odbiorcą. Celem Konkursu jest zachęcenie twórców do autorskiej prezentacji tematu odpowiedzialności i roli odbiorców za stan kultury. Istotnym elementem jest też zwrócenie uwagi na kondycję kultury w kontekście zmian cywilizacyjnych i szerokiego dostępu do kultury za pośrednictwem technologii cyfrowych.

Filmy można nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2012 r. Ich długość nie może przekraczać jednej minuty. Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.festiwalgdynia.pl