Zgłoś film do konkursu promującego legalne źródła kultury!

Zgłoś film do konkursu promującego legalne źródła kultury!
Legalna Kultura gromadzi ludzi wokół legalnych źródeł kultury – promuje istniejące źródła, powstawanie nowych źródeł i tworzy modę na korzystanie z nich. Zaprasza odbiorców kampanii i adresatów projektu do wspólnego tworzenia bazy legalnych źródeł.

Stojąc na gruncie aktualnie obowiązującego prawa, które zapewnia twórcom wynagrodzenie za pracę, Legalna Kultura podejmuje debatę na temat dostosowania modelu biznesowego w rozpowszechnianiu kultury do stanu technologii i świadomości społecznej.

Projekt Legalna Kultura integruje środowiska twórców i odbiorców kultury – wszystkich, którzy są zainteresowani dyskusją o dostępie do dóbr kultury w sieci. W ramach projektu Legalna Kultura została przygotowana akcja społeczna, której zadaniem jest promocja legalnych źródeł kultury.

Długofalowym celem działania Legalnej Kultury jest budowanie świadomości odbiorców kultury w nowej cyfrowej rzeczywistości. Użytkownicy i odbiorcy kultury powinni uświadomić sobie swoją rolę w procesie tworzenia kultury. Bez ich wkładu kultura nie może istnieć – zarówno w sieci, jak i poza nią. Takie właśnie jest zadanie, które stawiamy przed uczestnikami konkursu.

O filmach konkursowych

Filmy konkursowe powinny wpisywać się w przekaz kampanii Legalna Kultura i przedstawiać problematykę relacji pomiędzy twórcą i odbiorcą. Celem konkursu jest zachęcenie twórców do autorskiej prezentacji tematu odpowiedzialności i roli odbiorców za stan kultury. Istotnym elementem jest zwrócenie uwagi na kondycję kultury w kontekście zmian cywilizacyjnych i szerokiego dostępu do kultury za pośrednictwem technologii cyfrowych.

Zadaniem twórców jest prezentacja problematyki związanej z procesem tworzenia kultury – zmieniających się w dzisiejszym społeczeństwie ról twórców i odbiorców. Ważnym elementem przekazu powinien być fakt, że świadomy, legalny udział w kulturze to wspólna korzyść: twórców kultury i jej konsumentów.

Zgłaszanie Filmów

Filmy do Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem można nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia
z dopiskiem: „Konkurs LEGALNA KULTURA”

Długość filmu nie może przekraczać jednej minuty.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela biuro organizacyjne 37. Gdynia Film Festival. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:

Maciej Dominiak – koordynator Konkursu Młodego Kina
e-mail: m.dominiak@festiwalgdynia.pl

legalna_kultura_formularz.doc FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU

legalna_kultura_regulamin.doc REGULAMIN KONKURSU „LEGALNA KULTURA”

legalna_kultura_oswiadczenie.doc OŚWIADCZENIE