Formularz 48. FPFF

48. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH Formularz zgłoszenia filmu

Nabór filmów do wszystkich konkursów festiwalowych trwa do 31.05.2023 roku. Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz Zasadami Zgłoszeń Filmów do Konkursów 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

DANE FILMU

Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wymagane pola, oznaczone *.

TWÓRCY FILMU

Wypełnij rubryki lub wpisz informację "nie dotyczy". Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

OBSADA FILMU

Wypełnij wszystkie rubryki lub wpisz informację "nie dotyczy". W przypadku większej ilości ról głównych lub drugoplanowych proszę o umieszczenie informacji w rubryce UWAGI.

Produkcja/dystrybucja/współfinansowanie

Wypełnij rubryki lub wpisz informację "nie dotyczy". Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

DANE TECHNICZNE

Uwaga! Filmy zgłoszone do Konkursu Głównego, Konkursu Filmów Krótkometrażowych lub Konkursu Filmów Mikrobudżetowych muszą mieć napisy angielskie na kopii projekcyjnej. W innym przypadku Biuro Organizacyjne Festiwalu przygotuje napisy oraz zamówi usługę ich wyświetlenia na koszt zgłaszającego. Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA

Szczegółowy opis załączników dostępny jest w ZASADACH ZGŁOSZEŃ FILMÓW DO KONKURSÓW 48. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH.

Hiperłącze do zgłaszanego filmu

Zgłaszający musi załączyć kopię preselekcyjną filmu w linku online. Link zamieszczony na platformie Vimeo, YouTube, etc. może być zabezpieczony hasłem oraz powinien być aktywny przynajmniej na czas trwania selekcji, tj. do 15.07.2023 r. Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

Oświadczenia i zobowiązania

Aby przejść do kolejnego kroku zaznacz lub uzupełnij wymagane pola.

WYŚLIJ FORMULARZ

Wypełniona kopia zgłoszenia w ciągu kilku minut dotrze na Państwa adres mailowy. NA TYM ETAPIE NIE MA POTRZEBY WYSYŁANIA PODPISANEGO ZGŁOSZENIA POCZTĄ. Wydrukuj, podpisz, opiętuj i wyślij papierową wersję formularza dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu na Festiwal.

  • DANE ZGŁASZAJĄCEGO
  • DANE FILMU
  • TWÓRCY FILMU
  • OBSADA FILMU
  • INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  • DANE TECHNICZNE
  • ZAŁĄCZNIKI
  • KOPIA PRESELEKCYJNA
  • Oświadczenia i zobowiązania
  • ZGŁOŚ FILM (SUBMIT)

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 2, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 712 22 88; 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@festiwalgdynia.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych związanych z 48. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zwanego dalej: Festiwalem (podstawa art. 6 ust. 1 pkt b RODO); 4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające); 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania tj. do momentu zakończenia realizacji wszystkich obowiązków Administratora wynikających z organizacji Festiwalu; 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Festiwalem, a brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Festiwalem; 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wiadomość została utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

ZGŁASZAJĄCY (wybierz jedną z opcji)

Nazwa i adres firmy

Email firmy

Nazwa i adres szkoły filmowej

Email szkoły filmowej

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Numer telefonu osoby zgłaszającej

O FILMIE

SEKCJA KONKURSOWA

TYTUŁ FILMU W ORYGINALE

TYTUŁ FILMU ANGIELSKI

KRAJ/KRAJE PRODUKCJI

ROK PRODUKCJI

CZAS TRWANIA (w minutach)

OBRAZ

REŻYSERIA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI

SCENARIUSZ

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

ZDJĘCIA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

MUZYKA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

SCENOGRAFIA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

KOSTIUMY

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

CHARAKTERYZACJA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

DŹWIĘK

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

MONTAŻ

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

REŻYSER CASTINGU

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

GŁÓWNA ROLA KOBIECA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

DEBIUT AKTORSKI

UWAGI

GŁÓWNA ROLA MĘSKA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

DEBIUT AKTORSKI

UWAGI

DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

DEBIUT AKTORSKI

UWAGI

DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

DEBIUT AKTORSKI

UWAGI

PRODUCENT WIODĄCY

imię i nazwisko

adres email

telefon kontaktowy

KOPRODUCENT/ KOPRODUCENCI

imię i nazwisko/ nazwa firmy/ instytucji

PRODUCENT WYKONAWCZY

imię i nazwisko/ nazwa firmy/ instytucji

KIEROWNIK PRODUKCJI

imię i nazwisko, email, telefon kontaktowy

PUBLIC RELATIONS/ PROMOCJA FILMU

imię i nazwisko, email, telefon kontaktowy

WSPÓŁFINANSOWANIE

nazwa firmy/ instytucji

DYSTRYBUCJA

nazwa firmy/ instytucji

imię i nazwisko, adres email, telefon osoby kontaktowej

SPRZEDAŻ ŚWIATOWA

nazwa firmy/ instytucji

POLSKA PREMIERA

CZY NA FESTIWALU ODBĘDZIE SIĘ PREMIERA FILMU?

DATA PREMIERY

KOPIA PROJEKCYJNA

NOŚNIK KOPII PRZEZNACZONEJ DO EMISJI KONKURSOWEJ

UWAGI TECHNICZNE

DANE NOŚNIKA KOPII PRZEZNACZONEJ DO EMISJI KONKURSOWEJ

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI

JĘZYK ORYGINALNY AUDIO

DRUGI JĘZYK AUDIO

NAPISY NA KOPII W JĘZYKU

CZY DO FILMU ZOSTANIE PRZYGOTOWANA AUDIODESKRYPCJA? (DOTYCZY KONKURSU GŁÓWNEGO)

CZY DO FILMU ZOSTANĄ PRZYGOTOWANE NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH? (DOTYCZY KONKURSU GŁÓWNEGO)

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

OPIS FILMU

Max. size: 32,0 MB

FOTOS Z FILMU NR 1

Max. size: 32,0 MB

FOTOS Z FILMU NR 2

Max. size: 32,0 MB

FOTOS Z FILMU NR 3

Max. size: 32,0 MB

BIOGRAFIA REŻYSERA

Max. size: 32,0 MB

ZDJĘCIE REŻYSERA

Max. size: 32,0 MB

CZOŁÓWKA FILMU - spis twórców i obsady

Max. size: 32,0 MB

LINK ONLINE

LINK

HASŁO

UWAGI

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z treścią Regulaminu, Zasadami Zgłoszeń Filmów do 48. FPFF oraz z Załącznikiem Technicznym i akceptuję warunki określone w w/w dokumentach, a wszystkie dane podane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznacz odpowiedź (istnieje możliwość spełnienia kilku warunków jednocześnie)

Kopię wzorcową lub eksploatacyjną filmu zakwalifikowanego do udziału w 48. FPFF w idealnym stanie technicznym zobowiązuję się udostępnić na czas trwania Festiwalu dla potrzeb realizacji programu i dostarczyć na własny koszt (KG, KFM do dnia 1 września 2023, KFK do dnia 25 sierpnia 2023 roku). Adres do wysyłki: POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI, BIURO FESTIWALU, Pl. Grunwaldzki 2; 81-372 Gdynia, tel. 58 621-15-09

Po zakwalifikowaniu filmu do Konkursu zobowiązuje się do nadesłania do dnia 4 sierpnia 2023 (zaznacz wszystkie):

Po zakwalifikowaniu filmu do Konkursu zobowiązuje się do nadesłania do dnia 1 września 2023:

Po Festiwalu proszę o zwrot kopii filmowej na adres:

nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko, adres, telefon

Jako Zgłaszający, wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres mailowy, wskazany w tym formularzu, newslettera i not prasowych od Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych:

Zaznacz odpowiedź