47. FPFF: IO – konferencja prasowa
47. FPFF: Johnny – konferencja prasowa
47. FPFF: Kobieta na dachu – konferencja prasowa
47. FPFF: Orlęta. Grodno ’39 – konferencja prasowa
47. FPFF: Orzeł. Ostatni patrol – konferencja prasowa
47. FPFF: Strzępy – konferencja prasowa
47. FPFF: Śubuk – konferencja prasowa
47. FPFF: Tata – konferencja prasowa
47. FPFF: The Silent Twins – konferencja prasowa