Ogłoszenie o konkursie 36. FPFF

Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
z dniem 7 grudnia 2010 roku
ogłasza Konkurs na
Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.


I.
Termin zgłaszania się kandydatów –  6 stycznia 2011 roku.
Miejsce dokonywania zgłoszeń:
Sekretariat Komitetu Organizacyjnego FPFF,
00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, pok.38

II.
Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Komitetu Organizacyjnego na podstawie werdyktu Komisji Konkursowej, powołanej przez Komitet Organizacyjny Festiwalu, w składzie:
 

 • Sławomir Idziak (przewodniczący)
 • Andrzej Jakimowski (wiceprzewodniczący)
 • Jan Kidawa-Błoński
 • Dorota Ostrowska-Orlińska
 • Mirosław Bork
 • Jacek Żakowski
 • Maciej Nowak

III.
Do konkursu na Dyrektora przystąpić mogą kandydaci posiadający wykształcenie wyższe oraz będący:

 • uznanymi twórcami związanymi z kinematografią, odnoszącymi sukcesy w Polsce i za granicą lub
 • osobami związanymi z  kinematografią, posiadającymi doświadczenie i dorobek w dziedzinie sztuki filmowej, upowszechniania kultury filmowej, filmoznawstwa lub kulturoznawstwa.

IV.
Kryteria oceny kandydatów przez Komisję Konkursową:
 

 1. wiedza kandydata w zakresie współczesnej kinematografii europejskiej i światowej,
 2. przedstawiona pisemna koncepcja programowa Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych na najbliższe trzy lata z uwzględnieniem regulaminu FPFF, opublikowanego na stronie www.fpff.pl

V.
Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej w 7 egzemplarzach
w zamkniętych kopertach z godłem i zawierać:

 1. imię i nazwisko kandydata
 2. adres zamieszkania i adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy
 3. serię i nr dowodu osobistego oraz numer PESEL lub serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 4. życiorys z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. III i IV
 5. kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 6. pisemną koncepcję programową Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, o której mowa w ust. IV pkt 2.
 7. oświadczenie, że w przypadku wyboru na stanowisko Dyrektora Artystycznego FPFF, w okresie 3 lat pełnienia obowiązków Dyrektora, kandydat nie będzie:
  – zaangażowany w produkcję polskich filmów fabularnych zgłaszanych do Konkursu Głównego FPFF w Gdyni
  – czynnym recenzentem polskich filmów
  – organizatorem przedsięwzięć konkurencyjnych wobec FPFF w Gdyni
 8. Komisja może przeprowadzić dodatkowe przesłuchania wszystkich, bądź wybranych przez siebie kandydatów.
 9. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe i formułuje rekomendacje  nie później niż 30 dni od upłynięcia terminu zgłaszania się kandydatów na stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

VI.
Zgłoszeń, które nie spełniają ww. wymagań nie rozpatruje się.

VII.
O dacie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Sekretariatu Komitetu Organizacyjnego FPFF.

VIII.
Komisja może zdecydować o:

 1. udzieleniu rekomendacji jednemu kandydatowi
 2. udzieleniu rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi
 3. nie udzieleniu rekomendacji żadnemu kandydatowi.