COVID-19

Regulamin bezpieczeństwa sanitarnego wydarzeń w ramach  46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (dalej: Festiwal), który odbędzie się w dniach 20 – 25 września 2021 r.
 2. Producentem (dalej: Producent) Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa z siedzibą w Gdyni, Plac Grunwaldzki 2, 81 – 372 Gdynia.

2. Zakres regulaminu

 1. Zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dotyczą osób biorących udział w seansach filmowych/wydarzeniach na terenie Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz przebywających w innych obiektach wskazanych przez Producenta Festiwalu (dalej: obiekty festiwalowe).
 2. Wprowadzenie zasad bezpiecznej obsługi uczestników wynika z reżimu sanitarnego.

3. Koordynator do spraw zdrowotnych

 1. Z myślą o bezpieczeństwie osób przebywających w obiektach festiwalowych została powołana osoba pełniąca funkcję koordynatora do spraw zdrowotnych, do której zadań należy dbałość o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Uczestnicy wydarzeń proszeni są o zgłaszanie obsłudze Festiwalu wszelkich przypadków naruszenia niniejszego regulaminu w celu poinformowania koordynatora do spraw zdrowotnych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego osobom przebywającym w obiektach festiwalowych

 1. Możliwość udziału w wydarzeniach w obiektach festiwalowych jest dopuszczalna pod warunkiem:
 • zakrywania ust i nosa maseczką zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • udostępnienia uczestnikom przez Producenta nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m między uczestnikami.

Obowiązek ten nie dotyczy:

 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
 • widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do limitu, zgodnie z obecnymi przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

 1. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału w seansach i wydarzeniach organizowanych w trakcie Festiwalu oraz przebywać w obiektach festiwalowych.
 2. Obsługa Festiwalu zobowiązana jest stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, w tym do zapewnienia wszystkim osobom przebywającym na obiektach festiwalowych niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektów.

5. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów festiwalowych zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może nie być wpuszczona na teren obiektów festiwalowych lub poproszona o opuszczenie obiektu, także w trakcie trwania seansu/wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do organizatorów Festiwalu żadne roszczenia.
 3. Przebywanie na terenie obiektów festiwalowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie  gov.pl/web/koronawirus/.
 5. Regulamin wchodzi w życie 18 września 2021 roku.