Zapisy na szkolenie PISF – 19.09, godz. 14:00-15:30, sala Europa

„Jak złożyć wniosek do PISF o dofinansowanie filmu fabularnego?”

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: prezentacja z zakresu co jest celem Priorytetu VI - Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych-mikrobudżetowych - omówienie definicji debiutanta, kim jest beneficjent, charakterystyka przedsięwzięcia, wkład własny producenta, wkład rzeczowy producenta, obowiązki wnioskodawcy, harmonogram aplikowania, tryb naboru, lista załączników, zawarcie umowy, harmonogram wypłacanych rat; podczas prezentacji zostaną omówione zasady aplikowania do priorytetu II. Produkcja filmów fabularnych na przykładzie wniosku.

  • DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ
  • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • POTWIERDŹ REZERWACJĘ

DANE KONTAKTOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż; 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Plac Grunwaldzki 2, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 712 22 88. 2. Inspektorem Ochrony Danych w Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@festiwalgdynia.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzeń związanych z 48. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych, zwanego dalej: Festiwalem (podstawa art. 6 ust. 1 pkt f RODO); 4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające); 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania tj. do momentu zakończenia realizacji wszystkich obowiązków Administratora wynikających z organizacji Festiwalu; 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Festiwalu, a bez podania danych osobowych nie będzie możliwe uczestniczenie w Festiwalu; 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

POTWIERDŹ ZAPIS

Aby dokonać zapisu, kliknij poniżej przycisk SUBMIT. Na podanego w formularzu maila otrzymasz potwierdzenie swojego zapisu.